கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
Yashi
ஏப்ரல் 08, 2020 11:25 பிப
விதவையாய் இருந்த வெள்ளை காகிதம்...! மையிட்டு சுமங்கலியாய் ஆக்கி விட்டனர் என்னை எழுத்தாளர்கள். மையிட்டு??
மேலும் தரவேற்று