கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கே.வி. விமலாதேவி இதை விரும்புகிறார்
கே.வி. விமலாதேவி
ஜூன் 14, 2020 09:36 பிப
புவியில் பெண்ணாய் பிறந்திட்டோம் அமைதி கொண்டே வளர்ந்திட்டோம் புதுமைப் பெண்ணாய் நடையிட்டோம் புரட்சிகள் செய்தே உயர்ந்திட்டோம் அடுக்கலை பணிகள் கொடுத்தாலும் அணைத்து துறையிலும் சாதித்தோம் எதிலும் பெண்கள் ...
மேலும் தரவேற்று