சோலை..! CSR..! இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கா.உயிரழகன், தமிழ் நண்பர்கள் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
M D Mohan Raj
டிசம்பர் 03, 2018 02:11 பிப
வழி மேல் விழி வைத்து  காத்திருந்த  அத்ததருணங்கள் மாற்ற  இதோ இப்போது  இறுதியாக வந்துவிட்டான்..   அந்த பன்னிரண்டு மாதம் பிரிவு வலியை போக்கும் ஒரே சக்தியாக இதோ இப்போது இறுதியாக வந்துவிட்டான்..   பகிர்ந்த ...
கா.உயிரழகன் and தமிழ் நண்பர்கள் liked this
M D Mohan Raj
M D Mohan Raj
அன்பே!!
தவறியும் என் எதிரே
வந்து விடாதே
எங்கே
உன் காந்த விழிகள்
என் சத்தியத்தை உடைத்து
என்னை கவர்ந்து
சென்று விடுமோ
என்று அஞ்சுகிறேன்!!!
மேலும் தரவேற்று