சோலை..! CSR..! இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
சோலை..! CSR..! இதை விரும்புகிறார்
M D Mohan Raj
டிசம்பர் 03, 2018 02:11 பிப
வழி மேல் விழி வைத்து  காத்திருந்த  அத்ததருணங்கள் மாற்ற  இதோ இப்போது  இறுதியாக வந்துவிட்டான்..   அந்த பன்னிரண்டு மாதம் பிரிவு வலியை போக்கும் ஒரே சக்தியாக இதோ இப்போது இறுதியாக வந்துவிட்டான்..   பகிர்ந்த ...
M D Mohan Raj
M D Mohan Raj
அன்பே!!
தவறியும் என் எதிரே
வந்து விடாதே
எங்கே
உன் காந்த விழிகள்
என் சத்தியத்தை உடைத்து
என்னை கவர்ந்து
சென்று விடுமோ
என்று அஞ்சுகிறேன்!!!
மேலும் தரவேற்று