தமிழாள்
டிசம்பர் 02, 2018 11:37 பிப
தமிழைக் கற்றவன் தமிழன் இது நமது மொழியின் பெருந்ததன்மை.  அனைத்து மொழிகளுக்கும் இல்லையடா, மடையனே! இன்று வேற்று மொழியைக் கற்கும் நீ இழப்பது உன் மொழியை மட்டும் இல்லையடா. உன் அடையாளத்தையும் ...
மேலும் தரவேற்று