ஆய்க்குடியின் செல்வன் இதை விரும்புகிறார்
மோகன் தஸ்
மோகன் தஸ்
மனிதன் என்ற மிருகம் பிறக்காத பூமி அழகு
மோகன் தஸ்
மோகன் தஸ்
கிடைத்த அன்பை தொலைத்தவன்..தேடிக்கொண்டே அருகில் இருந்தும்..
மேலும் தரவேற்று