கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கவிதையின் கைபிள்ளை இதை விரும்புகிறார்
irfan fathan
irfan fathan
வான் நிலா நிலா அல்ல...
உன் வாலிபம் நிலா...
மேலும் தரவேற்று