பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
மார்ச் 18, 2020 12:55 பிப
இயற்கையின்  எச்சரிக்கை பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   வீசிட்ட   புயல்காற்றும்   எச்ச   ரிக்கை           விளைவித்த   பேரழிவும்   எச்ச   ரிக்கை காசிற்கே   ஆசைபட்டு   மலைத  கர்த்த           கயவராலே   ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
மார்ச் 18, 2020 12:53 பிப
படைப்பாளன்  தோற்றதில்லை பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   படைப்பாளன்   தோற்றதில்லை   கணியன்   அன்று           படைத்தளித்த   யாதும்ஊர்   கேளிர்  சொல்லே அடையாளம்   ஆனதின்று   மனிதத்  திற்கே           ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
மார்ச் 18, 2020 12:51 பிப
இளைஞனே  மாற்ற  வாவா பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   இயற்கையொடு   கைகோர்த்து   முன்னோ  ரெல்லாம் ----இனிமையாக   வாழ்ந்திருந்தார்   நோய்க  ளின்றி முயற்சியென்றே   அறிவியலின்  முன்னேற்  ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
ஜல்லிக்கட்டை  வென்றெடுக்க வாரீர் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   தமிழினத்தின்   அடையாளம்   ஜல்லிக்  கட்டு             தமிழ்ப்பண்பின்  குறியீடு   ஜல்லிக்  கட்டு தமிழர்தம்  தொன்மைகுடி   ஆயர்   ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
எழுத்துப்  போலிகள் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   வறுமையிலே   வாடுகின்ற   எழுத்தா  ளர்தம்             வளமான  எழுத்துகளை   விலைக்கு   வாங்கி சிறுமையாகச்  சிலரிங்கே   அவரெ  ழுத்தாய்             ...
மேலும் தரவேற்று