பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
ஜல்லிக்கட்டை  வென்றெடுக்க வாரீர் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   தமிழினத்தின்   அடையாளம்   ஜல்லிக்  கட்டு             தமிழ்ப்பண்பின்  குறியீடு   ஜல்லிக்  கட்டு தமிழர்தம்  தொன்மைகுடி   ஆயர்   ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
எழுத்துப்  போலிகள் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   வறுமையிலே   வாடுகின்ற   எழுத்தா  ளர்தம்             வளமான  எழுத்துகளை   விலைக்கு   வாங்கி சிறுமையாகச்  சிலரிங்கே   அவரெ  ழுத்தாய்             ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
எதற்காய்  நீதி  நூல்கள் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   திருக்குறளில்    சொல்கின்ற   கருத்தைப்  போன்று             திகழ்நீதி   நூல்கள்இவ்   வுலகில்   உண்டோ அரும்நூல்கள்   பதினென்கீழ்க்   கணக்கில்   ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
இலவசம்  என்னும்  வசியம் பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   இலவசங்கள்   மக்கள்தமை   வசியம்  செய்தே -----இயல்பான   வாழ்க்கையினை   முடக்கிற்  றின்று இலவசங்கள்   உழைக்கவேண்டும்   என்று  ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
இரக்கமற்ற  வெய்யில் பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   பட்டுப்போல்  இருக்கின்ற  குழந்தை  உடலைப்      பவளம்போல்  சிவக்கவைத்தே  எரியச்  செய்தாய் ! திட்டுதிட்டாய்க்  கொப்புளங்கள்  எழுப்பிப் ...
மேலும் தரவேற்று