வேல்
ஜூன் 09, 2012 04:24 பிப
நினைக்க நேரம் இல்லாத இதயத்திற்கு மறந்து விட நெஞ்சம் இல்லாத  இதயம் சொல்லும் கடைசி வார்த்தை மறந்து விடாதே மரணம் வரை ...................
வேல்
ஆகஸ்ட் 30, 2010 05:47 பிப
அமாவாசையன்றுநிலவு எதிர்வீட்டு சன்னலில் அவள்,
வேல்
ஆகஸ்ட் 30, 2010 05:44 பிப
கோவிலில் சாமி கும்பிட வந்தவனை பார்த்து கும்பிட்டான் பிச்சைகாரன் ... அய்யா சாமி என்று...?
வேல்
ஆகஸ்ட் 12, 2010 11:16 முப
மாணவன் - 1 : ேடய் மாப்ேள ெதன்னமர்ததுல ஏறி பாத்தா ஆர்ட்ஸ் காேலஸ் ெபாண்ணுங்க எல்லாம் நல்லா ெதரியுதுடா மாணவன் - 2 : ைகய விட்டுப்பாருடா ெமடிக்கல் காேலஸ் ெபாண்ணுங்க எல்லாம் ...
வேல்
ஆகஸ்ட் 10, 2010 04:57 பிப
குப்ைபயிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறார்களாம் நானும் ேதடிப்பார்த்ேதன் குப்ைபத்ெதாட்டியில் குப்ைபகளை கிைடத்ததே ெபண்குழந்ைத
மேலும் தரவேற்று