சிவகுமார்
சிவகுமார்
நிலவு வீண்ணீல் இருந்தாலும் அதன்
வெள்ளீச்சம் பூமியில் தான் அதுபோல நீ
எங்கீருந்தாலும் உன் நினனவு என்றும் என்
மனதில் தான்.ஆரோக்கியமா..காலை வ‌ண‌க்க‌ம்...!அன்பு!!தோழிக்கு
உங்கள் அன்புக்கு உரிய அன்பு சிவா
சிவகுமார்
சிவகுமார்
நிலவு வீண்ணீல் இருந்தாலும் அதன்
வெள்ளீச்சம் பூமியில் தான் அதுபோல நீ
எங்கீருந்தாலும் உன் நினனவு என்றும் என்
மனதில் தான்.ஆரோக்கியமா..காலை வ‌ண‌க்க‌ம்...!அன்பு!!தோழிக்கு
உங்கள் அன்புக்கு உரிய அன்பு சிவா
சிவகுமார்
சிவகுமார்
நிலவு வீண்ணீல் இருந்தாலும் அதன்
வெள்ளீச்சம் பூமியில் தான் அதுபோல நீ
எங்கீருந்தாலும் உன் நினனவு என்றும் என்
மனதில் தான்.ஆரோக்கியமா..காலை வ‌ண‌க்க‌ம்...!அன்பு!!தோழிக்கு
உங்கள் அன்புக்கு உரிய அன்பு சிவா
சிவகுமார்
சிவகுமார்
நிலவு வீண்ணீல் இருந்தாலும் அதன்
வெள்ளீச்சம் பூமியில் தான் அதுபோல நீ
எங்கீருந்தாலும் உன் நினனவு என்றும் என்
மனதில் தான்.ஆரோக்கியமா..காலை வ‌ண‌க்க‌ம்...!அன்பு!!தோழிக்கு
உங்கள் அன்புக்கு உரிய அன்பு சிவா
சிவகுமார்
சிவகுமார்
நிலவு வீண்ணீல் இருந்தாலும் அதன்
வெள்ளீச்சம் பூமியில் தான் அதுபோல நீ
எங்கீருந்தாலும் உன் நினனவு என்றும் என்
மனதில் தான்.ஆரோக்கியமா..காலை வ‌ண‌க்க‌ம்...!அன்பு!!தோழிக்கு
உங்கள் அன்புக்கு உரிய அன்பு சிவா
மேலும் தரவேற்று