அக்னிக் குஞ்சு !

nksonline's படம்

அக்னிக் குஞ்சு !
(குழந்தை தொழிலாளர் கொடுமையை அஞ்சி)
வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம்

Subscribe to RSS - child labour